Home
English
Introductie
Nieuws
Logboek
Ringen
Avifauna
Excursie
Kalender
Rapporten
Tellen
Pers
Politiek
Beheer
Gastboek
Links


Logboek 2000

In de lijst betreffen de vet weergegeven getallen overschrijdingen van de 1%-norm (1% van de Noordwest-Europese populatie). Het gebied is voor de betreffende soort van internationaal belang (zie ook "De 1%-soorten van de Meeslouwerpolder en de Vogelplas Starrevaart").

Alle foto's zijn op aangegeven datum in het gebied zelf gemaakt.

Via het doorgeven van waarnemingen kunt bijdragen aan deze pagina en aan de kwaliteit en volledigheid van de tellingen op de Vogelplas Starrevaart en Vlietland.

Zie ook het overzicht van afgelezen kleurringen.


December 2000

Op 1 december waren 2 Nonnetjes, 1 juveniele Havik, 1 juveniele Blauwe Kiekendief en 1 Dwergmeeuw ter plaatse. Op 2 december verbleven 's ochtends 7 Kleine Zwanen en 1 Bruine Kiekendief. 's Middags cirkelde 1 Havik boven de plas. Op 8 december stond bij de uitkijktoren 1 Roerdomp op het pad. Die dag ook 1 Slechtvalk. Op 9 december werden in de avondschemer 2 vliegende Houtsnippen gezien. Op 14 december is de eerste Grote Zaagbek en 1 Havik gezien. Op 17 december verbleef een recordaantal van 98 Pijlstaarten. Verder 6 Waterpiepers, 4 Zwarte Ruiters en bij de Kniplaan 1 Tjiftjaf. De maandelijkse wintertelling leverde in Vlietland en de Vogelplas Starrevaart tezamen 13 Dodaarzen, 1440 Wilde Eenden, 340 Krakeenden en 6 Waterrallen op. Op de Vogelplas verbleven 42 Kleine Zwanen, 520 Grauwe Ganzen, 7000 Smienten, 385 Slobeenden, 430 Wintertalingen, 7 Brilduikers, 6 Nonnetjes en 6 Rosse Stekelstaarten. Op de slaapplaats kwamen 8000 Kokmeeuwen, 5000 Stormmeeuwen, 400 Zilvermeeuwen, 1 Kleine Mantelmeeuw en zo'n 40000 Spreeuwen af. Op 20 december is de Havik weer gezien. Op 22 december was de Vogelplas deels bedekt met ijs. Er verbleven 18 Bergeenden, 1 Grote Zaagbek en 4 Zwarte Ruiters. Op 23 december was de Vogelplas nagenoeg dichtgevroren. Op het ijs verbleven 254 Kleine Zwanen (52 juveniel), 47 Kolganzen, 9500 Smienten, 63 Pijlstaarten, 210 Wintertalingen, 217 Slobeenden, 1 Zwarte Ruiter en 1 Tureluur. Verder  1 Roerdomp, 6 Waterrallen, 1 IJsvogel, 9 Waterpiepers, 1 Baardmannetje en 1 Vuurgoudhaantje. Op 26 december lag de plas weer half open. Er werden 10 Nonnetjes en 1 Bokje gezien. Op 28 december is weer 1 Havik gezien. Op 30 december waren 136 Kleine Zwanen aanwezig. Bij de Kniplaan verbleven tussen een groep Goudhaantjes ook 2 Vuurgoudhaantjes. De waarneming van een roepende Boomklever is sinds 1970 pas de tweede voor het gebied. Op 31 december verbleven 792 Grauwe Ganzen, 17000 Smienten en 14 Nonnetjes. Er was trek van 313 Kolganzen en 28 Goudplevieren


Smienten en Kleine Zwanen, 23-12-2000


November 2000

Op 1 november verbleven 308 Slobeenden, 5 Rosse Stekelstaarten. Op 4 november verbleven 3500 Smienten, met daartussen 570 Slobeenden, 560 Wintertalingen en 16 Pijlstaarten. Ook waren 3 Dodaarzen, 6 Kleine Zwanen, 3 Heilige Ibissen (1 geringd), 60 Zwarte Ruiters, 16 Kemphanen en 2 Waterpiepers aanwezig. Op 5 november verbleef 1 vrouw Blauwe Kiekendief. Op 7 november verbleef aan het eind van de middag kortstondig een juveniele Grauwe Franjepoot. Verder die dag 400 Grauwe Ganzen, 15 Kemphanen, 1 Bonte Strandloper, 3 Kleine Strandlopers en 1 IJsvogel. Overvliegend werden groepen Toendrarietganzen, 2 Baardmannetjes, 1 Grote Gele Kwikstaart en 2 Roeken gezien. Op 11 november werden 527 Wintertalingen, 770 Slobeenden, 30 Pijlstaarten en 4500 Smienten geteld. De 420 Krakeenden verbleven grotendeels in Vlietland. Daar vloog 's middags ook 1 Zeearend rond. Verder 1 juveniele Blauwe Kiekendief, 1 Bonte Kraai en 1 jagende Ransuil. Een slaapplaatstelling leverde 12000 Kokmeeuwen, 5000 Stormmeeuwen en 1500 Zilvermeeuwen op. Op 13 november waren 74 Zwarte Ruiters aanwezig en zat een laat Paapje in het riet. Verder een doortrekkende Blauwe Kiekendief en 1 Slechtvalk. Op 14 november zat 1 Tapuit op de kade. Op 16 november verbleven 963 Slobeenden en 1 Kluut. Op 17 november zijn een Roerdomp en 2 Geoorde Futen gezien. Op 18 november zijn 623 Wintertalingen en 54 Pijlstaarten geteld. Verder 1 Casarca, 3 Waterrallen, 1 vrouwtje Zwartkop en 4 Baardmannetjes. Op 19 november verbleef 1 adulte Dwergmeeuw. Op 20 november was 1 onvolwassen Dwergmeeuw ter plaatse. Verder 35 invallende Kolganzen en 1 Roodborsttapuit. Op 22 november deden 5 Kleine Rietganzen een poging te landen. Die dag ook doortrek van Goudplevieren en Bonte Strandlopers. Op 24 november wederom 1 Roodborsttapuit. Die dag ook 1 Havik, 1 Geelpootmeeuw, 1 mogelijke Pontische Meeuw en 1 Baardmannetje. Op 27 november is het eerste Nonnetje gezien. In Vlietland vloog een Ransuil. Op 29 november verbleven 874 Slobeenden, waaronder 1 leucistich mannetje, en 67 Pijlstaarten. In Vlietland vloog 1 Houtsnip. Op 30 november verbleven in de Meeslouwerpolder 1 Havik, 1 Waterral en 2 Tjiftjaffen. Op de Vogelplas landden 8 Kemphanen op het water.


Oktober 2000

Op 1 oktober verbleven 35 Pijlstaarten en 346 Krakeenden. Op 2 oktober verbleef een vrouwtje Havik langs de Kniplaan. Verder 1 Rosse Grutto en 1 Kleine Strandloper. Op 3 oktober is de Visarend weer met succes jagend gezien. De prooi werd verorberd op de zuidelijke dijk. Op 5 oktober verbleven 1 Zomertaling, 3 Bruine Kiekendieven, 1034 Goudplevieren en 89 Zwarte Ruiters. Op 6 oktober waren 1 Visarend en 1 Tapuit aanwezig. Op 7 oktober nog steeds 1 Visarend. In Vlietland zwom een Fuut met donsjongen. Ook op 8 oktober kwam de Visarend een vis halen. Op 9 oktober veroorzaakten 1 Visarend en 4 Ooievaars (2 geringd) nogal wat onrust. Verder aanwezig 1370 Goudplevieren, 81 Zwarte Ruiters en 1 Roodborsttapuit. Op 12 oktober is de Visarend nog gezien. Ook vloog 1 Havik over de plas. Verder      647 Kuifeenden, 107 Zwarte Ruiters en 11 Kemphanen. Op 14 oktober waren 1 Slechtvalk en 1 Roodborsttapuit aanwezig. Op 15 oktober kwam de Visarend weer langs. Verder 1 Lepelaar, 4 Waterrallen, 1 Grutto, 4 Baardmannetjes, 3 Sijsjes, 1 Glanskop en langs de Vliet 1 Grote Gele Kwikstaart. Op 22 oktober verbleven 1 Ooievaar, de 6 "Wilck"-Sneeuwganzen en 2 Waterpiepers. 1 Grote Gele Kwikstaart trok over. Op 23 oktober verbleef 1 Havik en is de Roerdomp weer gezien. Op 27 oktober verbleven 3 Brilduikers, 1 Bruine Kiekendief, 1 Kluut en 3 Waterpiepers. Op 28 oktober verbleven 4 Kleine Zwanen en 1 Tjiftjaf. Op 29 oktober waren in Vlietland en de Vogelplas in totaal 364 Krakeenden aanwezig. Verder 6 Brilduikers en 27 Zwarte Ruiters. Op 31 oktober is 1 Roerdomp weer gezien.


Visarend, 15-10-2000


September 2000

Op 4 september verbleven 1340 Slobeenden, 200 Wintertalingen, 6 Zwarte Sterns, 2 Gierzwaluwen en 200 Huiszwaluwen. Op 7 september verbleef 1 IJsvogel achter de uitkijktoren bij de Kniplaan. Op de plas 26 Lepelaars, 850 Slobeenden, 250 Smienten en 43 Zwarte Ruiters. Op 9 september verbleef weer 1 Paapje in het riet. Op de plas zaten 9 Rosse Stekelstaarten. Op 10 september vloog 1 IJsvogel rond. Verder 35 Lepelaars, 4 Heilige Ibissen, 20 Pijlstaarten, 2000 Kieviten en 150 overvliegende Goudplevieren. In de beplanting zaten 2 Zwartkoppen, 1 Grasmus, 4 Tjiftjaffen en 1 Fitis. De eerste Grote Gele Kwikstaart trok over. Op 11 september vlogen 2 Ooievaars over. Verder 3 Zomertalingen en 7 Pijlstaarten. Op 12 september verbleven 47 Zwarte Ruiters. Op 16 september verbleven 7 Geoorde Futen, 342 Nijlganzen, 216 Canadese Ganzen, 400 Wintertalingen, 14 Zomertalingen, 1100 Slobeenden, 4 Bonte en 2 Kleine Strandlopers. Op 17 september verbleef 1 Zwarte Stern, en trok 's ochtends 1 Visarend langs in zuidelijke richting. 's Middags verbleef langdurig 1 Visarend. Verder nog steeds 4 Heilige Ibissen, 14 Zomertalingen, 1 Havik zuidwaarts overvliegend, 800 Goudplevieren en 84 Zwarte Ruiters. Op 18 september kwamen 's avonds 2 Boomvalken af op de slaaptrek van 800 Boerenzwaluwen; 1 Boomvalk kreeg een zwaluw te pakken. Op 19 september verbleef 's middags korte tijd 1 Grote Zilverreiger. Ook op 20 september verbleef 's middags weer 1 Visarend. Verder 4 Dodaarzen en 1 IJsvogel die werd belaagd door een onvolwassen Sperwer. Op 22 september zijn de eerste Kramsvogels gezien. Een Sperwer liet een geslagen Watersnip weer schieten. Verder 13 Lepelaars, 3 Brilduikers, 340 Goudplevieren en 1 Kleine Strandloper.  Op 23 september verbleven 18 Pijlstaarten en 1 Zwarte Stern. Op 24 september vloog 1 Slechtvalk langs. Verblijvend waren 1 Visarend, 1 late Gierzwaluw, 1 IJsvogel en 1 Paapje Doortrek was er van 1 Wespendief, 1 Grote Gele Kwikstaart en 3 Boomleeuweriken. Ook op 25 september kwam weer 1 Slechtvalk op bezoek. Verder 3 Geoorde Futen, 2 overvliegende Ooievaars en 46 Lepelaars. Op 26 september werd 1 Gierzwaluw zuidwaarts vliegend gezien. Verblijvend waren 5 Geoorde Futen. Op 27 september verbleven 930 Goudplevieren, 71 Zwarte Ruiters en 14 Kemphanen. Tot en met 30 september wordt de Visarend dagelijks gezien, ook jagend. In het verdronken wilgenbos verblijven 6 Dodaarzen en 1 IJsvogel. Op 30 september verbleven 23 Pijlstaarten, 1 leucistische Watersnip en 1 Paapje.


Naar nu bekend is, verblijft sinds eind juli een Kwak in Leidschendam. De vogel gedraagt zich vrij mak en foerageert bij voorkeur in de vijvers van de omwonenden. De vogel is aan de rechterpoot geringd. De ring kon worden afgelezen en de vogel blijkt afkomstig uit een sinds 10 jaar vrij vliegende populatie van de dierentuin Artis in Amsterdam. Locatie: ga aan eind van het fietspad dat langs de Vogelplas Starrevaart naar Leidschendam loopt (Duinwaterpad) naar links, neem de eerste doorgang rechts de woonwijk in ('t Hert), kijk na ongeveer 100 meter in de tweede kastanjeboom aan de rechterkant. Dit is overdag een vaste slaapplek.

Augustus 2000

Op 1 augustus verbleven 1 Dodaars, 7 Zomertalingen, 8 Zwarte Ruiters, 10 Oeverlopers, 1 Zilverplevier en 1 Zwarte Stern.  Op 3 augustus waren 40 Lepelaars, 1 Boomvalk, 5 Witgatjes, 6 Bosruiters en 18 Tureluurs aanwezig. Op 5 augustus verbleven 5 Heilige Ibissen. Op 7 augustus verbleven 2 Krombekstrandlopers en 1 Kleine Strandloper. Een juveniel vrouwtje Havik zorgde voor flinke paniek bij de aanwezige vogels. Op 8 augustus waren 1 Casarca, 7 Zomertalingen, 13 Kemphanen en 10 Kleine Plevieren aanwezig. Op 9 augustus trok 1 Wespendief zuidwaarts. Ter plekke waren 81 Aalscholvers, 46 Lepelaars, 1500 Kieviten, 446 Grauwe Ganzen en 8 Goudplevieren. Op 10 augustus verscheen 1 Boomvalk en 1 Sperwer op de spreeuwenslaapplaats. Verder 1 overtrekkende Zwarte Ooievaar, 2 Kleine Strandlopers, 2 Bontbekplevieren, 1 Zwarte Stern en 110 Visdieven. Begin augustus is een dode Kerkuil gevonden onderaan de dijk in de zuid-westhoek. Op 12 augustus verbleef 1 Kanoetstrandloper. Op 13 augustus kwam een IJsvogel pal naast de kijkhut zitten. Vroeg in de middag kwamen 2 Zwarte Ooievaars over, later ook 2 Ooievaars. Verblijvend waren 1 Kleine Zilverreiger, 52 Lepelaars, 2500 Kieviten, 4 Steenlopers, 2 Krombekstrandlopers, 6 Kleine Strandlopers, 16 Bontbekplevieren, 9 Groenpootruiters, 24 Zwarte Ruiters,  19 Kemphanen en 3 Kluten, overvliegend onder meer 1 Regenwulp, 4 Gele Kwikstaarten, 3 Buizerds en 2 Boomvalken. Op 14 augustus verbleven 1 Purperreiger, 2 Kleine Zilverreigers en 14 Zomertalingen. Een juveniele Slechtvalk met een riempje aan de poot vloog langs. Op 18 augustus is naar botulisme-slachtoffers gezocht (zie overzicht). Het resultaat viel erg mee. Die ochtend vlogen 1 Zwarte Stern en 2 Bruine Kiekendieven rond.  Op de plas verbleven 4 Geoorde Futen, 280 Slobeenden, 170 Krakeenden, 80 Wintertalingen, 1 Smient, 42 Zwarte Ruiters en 8 Bontbekplevieren. Op 20 augustus verbleven 3 Heilige Ibissen, 730 Slobeenden, 17 Smienten, 8 Pijlstaarten, 2 Kleine Strandlopers, 2 Krombekstrandlopers en 2 Waterrallen. Op 22 augustus is een Visarend gezien. Verder 1 Casarca, 13 Zomertalingen en 6 Pijlstaarten. 's Avonds was er slaaptrek van 250 Boerenzwaluwen en trokken 21 Blauwe Reigers zuidwaarts. Op 27 augustus verbleven 49 Lepelaars, 870 Slobeenden en 290 Krakeenden; voor alle drie is dat een overschrijding van de 1%-norm. Verder 1 overvliegende Wespendief, 2 Bruine Kiekendieven, 20 Smienten en 1 Brilduiker. Op 29 augustus verbleven 17 Kemphanen, 36 Zwarte Ruiters en 20 Goudplevieren. Op 30 augustus werden 6 Heilige Ibissen, 39 Smienten en 22 Zomertalingen geteld. Op 31 augustus verbleef 1 Paapje in het riet.


Kleine Zilverreiger, 13-8-2000


Juli 2000

Op 3 juli verbleven 56 Lepelaars, 3 Smienten, 1 Kleine Plevier, 8 Kemphanen en 11 Zwarte Ruiters. Op de dijk zaten 2 Zomertortels. Op 5 juli verbleven 2 Bonte Strandlopers, 4 Kluten en 38 Visdieven. 's Avonds arriveerden zo'n 1200 Grutto's. Op 6 juli is een Brilduiker gezien en vloog een Halsbandparkiet over. Op 8 juli verschenen de eerste jonge Bruine Kiekendieven. Verder waren 2 Bonte Strandlopers,  1 Witgatje en 3 Kluten aanwezig. 's avonds verbleven 10 Wintertalingen, 6 Groenpootruiters, 5 Kleine Plevieren, 2 Bontbekplevieren, 140 Scholeksters, 700 Grutto's, 15 Wulpen en 62 Visdieven. Op 9 juli zat een Porseleinhoen op het pad naar de kijkhut. Op 11 juli verbleven 62 Lepelaars. Een vrouwtje Rosse Stekelstaart zwom rond met 2 pullen. Verder 5 Oeverlopers, 2 Witgatjes, 7 Zomertortels. In de Meeslouwerpolder riep een Groene Specht. Op 12 juli waren 2 Witgatjes, 2 Dodaarzen en 1 Snor aanwezig. Op 16 juli zijn 1 man Toppereend, 16 Kemphanen en 1 Zomertaling gezien. Op 17 juli verbleven 175 Grauwe Ganzen en 20 Bergeenden. Op 18 juli zwom paar Rosse Stekelstaarten rond met 3 jongen. Verder 10 Kluten en 2 adult Bruine Kiekendief met 2 jongen. Op 19 juli waren 320 Grauwe Ganzen, 2 Zomertalingen aanwezig, 6 Zwarte Ruiters, 80 Boerenzwaluwen en 2 Oeverzwaluwen aanwezig. Op 20 juli verbleef 1 Heilige Ibis, 42 Lepelaars, 6 Kluten en 1 Gele Kwikstaart. Op 21 juli waren 2 Boomvalken in de Meeslouwerpolder aan het jagen. Op de Vogelplas zat tussen 18 Visdieven ook 1 Noordse Stern. Zo'n 475 Grauwe Ganzen arriveerden uit de polders. Verder was er doortrek van 15 Kemphanen. Op 22 juli waren er 38 Lepelaars. Op 23 juli zaten 3 jonge Bruine Kiekendieven op het rietscherm aan de westzijde van de plas. Op 24 juli zwom een paar Rosse Stekelstaarten rond met grote jongen. Op 25 juli verbleef op de droogvallende slikken 3 Bonte Strandlopers en 2 Kleine Strandlopers. Op 27 juli is in de Meeslouwerpolder een IJsvogel gezien. Op 28 juli verscheen een tweede paar Rosse Stekelstaarten met 7 donsjongen. Verder 10 Zwarte Ruiters, 3 Witgatjes, 4 Bruine Kiekendieven en 1 Chileense Taling. Op 29 juli verbleven 60 Lepelaars. Op 30 juli waren 326 Slobeenden, 2 Pijlstaarten, 1 Zomertaling, 1 Krombekstrandloper, 1 Kleine Strandloper en 2 Bosruiters aanwezig.


Juni 2000

Op 7 juni verbleven 11 Lepelaars (4 adult, 7 juveniel), 1 Kleine Plevier en 2 Kemphanen. 2 Ooievaars vlogen over. Op 11 juni waren er 12 Lepelaars en 1 Boomvalk. Op 12 juni verbleven 1 Wintertaling, 42 Krakeenden en 3 Bruine Kiekendieven. Onder de Geoorde Futen was 1 paar met twee jongen. Een paar Knobbelzwanen heeft 1 Grauwe Gans grootgebracht. Op 18 juni waren er 22 Lepelaars, 1 Zomertaling, 74 Krakeenden, 151 Slobeenden, 3 Zwarte Ruiters, 1 Bosruiter en 1 Kluut. Er zwom  1 paar Bergeenden met jongen, 1 paar Geoorde Futen met 1 jong en de eerste Kuifeenden met jongen.


Mei 2000

Op 4 mei verbleven 's middags 1 Kluut en enkele Zwarte Sterns. 1 Ooievaar vloog over. Op 5 mei waren 2 Zomertalingen, 1 Smient, 1 paar Brilduikers (juveniel mannetje), 1 paar Mandarijneenden, 1 Blauwborst, 3 Grasmussen en 1 Braamsluiper aanwezig. In de Meeslouwerpolder zongen 3 Snorren.  Er was noordwaartse trek van 12 Groenpootruiters, 7 Lepelaars en 1 Gele Kwikstaart. In het noordelijk deel van Vlietland zongen 5 Nachtegalen. Op 6 mei was er 's avonds doortrek van 5 Zwarte Sterns, 7 Regenwulpen, 2 Zwarte Ruiters en 1 Zilverplevier. Op 8 mei zijn weer 2 Zwartkopmeeuwen gezien. Op 9 mei zijn 55 Oeverlopers geteld. Bij de uitkijktoren zong de eerste Spotvogel. Langs de Kniplaan verbleef ook 1 Buidelmees. Op 14 mei is de eerste Bosrietzanger gehoord. In de kolonie Kokmeeuwen zijn de eerste donsjongen verschenen. Verder die dag 1 Boomvalk, 2 Kluten, 1 Blauwborst, 2 Zomertalingen, 1 Smient en 4 Lepelaars. Op de plas waren van de Grauwe Gans 26 families aanwezig. Op 16 mei kreeg de trouwe Indische Gans gezelschap van 4 soortgenoten. Op 21 mei was het eerste donsjong van de Geoorde Fuut te zien. Verder 5 Lepelaars, 3 Rosse Stekelstaarten, 62 Kleine Mantelmeeuwen, 10 Oeverzwaluwen, 3 rondvliegende Bonte Strandlopers en 1 Braamsluiper. Op 28 mei was de plas na een middag zuidwesterstorm vrij leeg. Boven de plas vlogen zo'n 500 Gierzwaluwen en 100 Huiszwaluwen. Verder 1 Lepelaar en 300 Kleine Mantelmeeuwen. Op 31 mei verbleef een 2e kj Zwartkopmeeuw in de kolonie Kokmeeuwen. Aldaar ook 4 Lepelaars, 1 Zomertaling en de eerste Tafeleend met jongen. Verder 20 Geoorde Futen, 1 Braamsluiper, 3 Bosrietzangers, jonge Staartmezen, en aan de Vlietzijde voor het eerst sinds 1997 weer nestelende Huiszwaluwen.


April 2000

Op 2 april waren 4 Zomertalingen aanwezig. Tussen 10 Turelaars zat 1 Zwarte Ruiter, en tussen 200 Grutto's waren 15 IJslandse Grutto's aanwezig. Die dag zijn ook de eerste jongen van de Grauwe Ganzen gezien. Op 3 april verbleven ruim 15 Geoorde Futen, 2 Waterpiepers en 5 Staartmezen. Op 4 april waren 3 Bruine Kiekendieven aanwezig, 2 mannetjes hadden flink ruzie. Op 6 april is een Zwartkopmeeuw gezien, en de eerste Boerenzwaluwen. Op 7 april verbleven nog steeds 700 Grutto's en 9 Brilduikers. Ook werden 12 Kemphanen en 1 overvliegende Ooievaar gezien. Op 8 april waren ca. 20 IJslandse Grutto's aanwezig en is de eerste Visdief gezien. Op 9 april trokken 5 Witgatjes noordwaarts, en verbleven er ook 3. Die dag ook de eerste Rietzanger. Op 10 april zong een Zwartkop. Op 11 april verbleven 34 Geoorde Futen en 1 Dodaars. Verder 1 Bokje, 1 Blauwborst, 7 Brilduikers, 6 Zomertalingen en 2 Kluten. Op 12 april verbleven meer dan 30 Bergeenden. Op 14 april is 1 Waterral gehoord. 's Avonds waren tussen 2000 Kokmeeuwen ook 17 Visdieven en 2 Zwartkopmeeuwen aanwezig. In Vlietland zong de eerste Nachtegaal. Op 16 april verbleven nog altijd 8 Brilduikers en 2 Pijlstaarten. Op 18 april 1 Oeverloper, 13 Oeverzwaluwen en balts van 1 man en 2 vrouw Bruine Kiekendief. Op 19 april was er trek van Gele Kwikstaarten. Ook vlogen 2 roepende Zwartkopmeeuwen rond en verbleven 14 IJslandse Grutto's. Ook liet de eerste Grasmus zich horen. In Vlietland zong 1 Groene Specht en 1 Nachtegaal. Op 20 april verbleven 5 Bruine Kiekendieven (2 man, 3 vrouw). Op 21 april verbleven 15 Dwergmeeuwen en 1 Zwarte Stern, 1 Ooievaar vloog over. Op 22 april vlogen in de regen 4 Zwarte Sterns en 150 Oeverzwaluwen boven de plas. Verder 4 Huiszwaluwen, 3 Gierzwaluwen, 2 Kemphanen,  3 Oeverlopers, 3 Bonte Strandlopers, 2 Zwartkopmeeuwen, 1 Waterral, 2 Snorren, 5 Kramsvogels en 1 Waterpieper.  In Vlietland vlogen 3 Boomvalken. Op 24 april waren er alweer 30 Gierzwaluwen. Bij de uitkijktoren op de Kniplaan waren 1 Snor, 1 Blauwborst, 1 Waterral en de eerste Koekoek te horen. Verder 4 Smienten, 2 Brilduikers, 2 Zwartkopmeeuwen, 1 Zwarte Ruiter en een overtrekkende groep van 2 Buizerds en 5 Wespendieven. Op 25 april werden 38 Geoorde Futen geteld. Op 27 april verbleven 1 Braamsluiper en 2 Kleine Plevieren. Op 30 april kwam daar 1 Bontbekplevier bij. Verder 1 juveniele Dwergmeeuw en 2 Lepelaars.


Maart 2000

Op 3 maart was 's middags kortstondig een geheel witte meeuw aanwezig. Deze werd in eerste instantie 2e kj Kleine Burgemeester gedetermineerd. Verder die dag 1 Kluut, 8 Tureluurs, 278 Grauwe Ganzen, 63 Kolganzen en 6 Waterpiepers. Op 5 maart waren er de eerste Zomertaling, 25 Lepelaars (1 geringd) en 1 Bokje. 's Ochtends vroeg verbleef ook kortstondig de witte meeuw weer, mogelijk betreft het een leucistische Zilvermeeuw. Op 6 maart waren 's avonds tussen de ruim 10.000 Kokmeeuwen weer 3 Zwartkopmeeuwen aanwezig. Ook arriveerden 45 Kemphanen. Op 9 maart zijn 2 Bonte Strandlopers en 17 Tureluurs gezien. Op 11 maart kwam een Slechtvalk langs. Op 12 maart waren 3 Dodaarzen en 9 Geoorde Futen , 177 Grauwe Ganzen, 3200 Smienten, 1 Bruine Kiekendief en 3 Kluten aanwezig. In de bosaanplant ten zuiden van de plas verbleven 2 Buizerds en 1 Houtsnip. Op 17 maart vloog een Oeverzwaluw rond boven de slikplaat. Ook verbleven 2 Zwarte Zwanen. Op 18 maart waren er 9 Geoorde Futen, en arriveerde 's avonds weer de witte meeuw. Ook op 19 maart kwam de witte meeuw 's avonds slapen. Het betreft inderdaad een leucistische juveniele Zilvermeeuw (zie foto hiernaast en het verhaal van de eerste waarnemer). Verder 15 Brilduikers en de eerste Tjiftjaf. Op 21 maart waren 600 Grutto's aanwezig. Op 22 maart zijn 1 Bonte Strandloper, 1 Zwartkopmeeuw en 4 Kluten gezien. Op 25 maart verbleven in de Meeslouwerpolder 108 Futen en 5 Kluten. Er trok 1 Ooievaar over. Op de Vogelplas verbleven 40 Tureluurs en 1 Zwartkopmeeuw. Op 26 maart was het aantal Geoorde Futen gestegen tot 24, een record voor maart. Verder 6 Dodaarzen, 152 Wintertalingen, 5 mannetjes Zomertaling, 5 Rosse Stekelstaarten, 2 Bruine Kiekendieven, 580 Grutto's en 1 overvliegende Roek. Langs de Vliet zongen 2 Blauwborsten. 's Ochtends landden 2 roepende Zwartkopmeeuwen op de slikplaat. In Vlietland zong de eerste Fitis. Op 27 maart verbleef wederom 1 Oeverzwaluw. Verder ruim 750 Grutto's, 13 Brilduikers en 1 overvliegende Ooievaar. Op 31 maart is de derde Scholekster gezien die overwintert in Engeland en daar is geringd. Die dag ook 1 vrouw Middelste Zaagbek en 172 Grauwe Ganzen.


Februari 2000

Op 3 februari waren 350 Grauwe Ganzen, 251 Slobeenden, 17 Pijlstaarten, 14 Brilduikers, een paar Grote Zaagbekken en 1 Waterpieper aanwezig. Op 4 februari is de eerste Lepelaar gezien. Ook verbleef een Drieteenmeeuw. Op 5 februari arriveerden de eerste 7 Grutto's. Verder 3 Geoorde Futen, 1 Dodaars, 1 Geelpootmeeuw en 7 Waterpiepers. Op 6 februari waren 14 Pijlstaarten, 3500 Smienten en 1 Kleine Mantelmeeuw aanwezig. In de Meeslouwerpolder verbleven 2 Mandarijneenden. Op 7 februari waren 2 Lepelaars aanwezig. Op 9 februari verbleven 460 Grauwe Ganzen, 364 Slobeenden en 1 Grote Zaagbek. Aan het eind van de dag passeerde 1 Slechtvalk. Op 10 februari was een paartje Rosse Stekelstaarten weer present. Op 13 februari verbleven 9 Lepelaars, 77 Krakeenden, 11 Brilduikers, 2 Nonnetjes en 6 Grutto's. 's Avonds komt nog steeds de Heilige Ibis om te slapen. In het rietveld aan de Vlietzijde waren Baardmannetjes te horen. Op 14 februari waren 26 Kleine Zwanen, 5 Lepelaars, en 5 Rosse Stekelstaarten aanwezig. Op 15 februari verbleven 4 Geoorde Futen en 76 Grutto's. Op 18 februari waren 3 Kluten aanwezig. Op 20 februari waren 18 Brilduikers aanwezig.


20 en 21-2-2000: Heilige Ibis

Op 24 februari verbleven 18 Lepelaars. Op 26 februari verbleven 23 Brilduikers en 2 Casarca's. Op 27 februari waren 400 Grutto's op de slaapplaats aanwezig. Verder 6 Geoorde Futen (1 in zomerkleed), 6 Nonnetjes, 1 Bruine Kiekendief, 2 Waterrallen en 5 Waterpiepers. 's Middags zijn op de meeuwenslaapplaats minimaal 4 Zwartkopmeeuwen gezien. Ook verbleef een Zilvermeeuw met kleurring (groen EX64), op 21 juni 1997 geringd in Europoort en vorig jaar ook op de Vogelplas gezien. Op 29 februari verbleef in de Meeslouwerpolder een Havik.


Januari 2000

Op 1 januari zaten op de Vogelplas Starrevaart 3 Geoorde Futen, 2 Dodaarzen, 220 Slobeenden, 51 Tafeleenden en 1 Waterpieper. 's Avonds was er indrukwekkende slaaptrek van Spreeuwen (100.000) en meeuwen (10.000-en), en vielen de eerste 40 Kleine Zwanen binnen. Op 2 januari waren 2 Bonte Kraaien en een Heilige Ibis aanwezig. Op het spreeuwenspektakel kwamen 3 Sperwers af. Op 3 januari waren 1 vrouwtje Grote Zaagbek en 1 Tureluur aanwezig. Op 4 januari passeerden 2 Heilige Ibissen. Op 5 januari is de Roerdomp weer gezien. Verder 3 Geoorde Futen, 1 Sneeuwgans, 360 Grauwe Ganzen, 7 Brilduikers, 1 Rosse Stekelstaart, 2 Waterpiepers en trek van Wulp en Kolgans. Op 6 januari waren 77 Kleine Zwanen aanwezig (1 halsring), 550 Grauwe Ganzen en minstens 4 Waterpiepers. In de bosaanplant ten zuiden van de plas verbleef 1 Havik. Ook op 7 januari is de Heilige Ibis weer gezien. Die dag verbleef ook een vrouwtje Bruine Kiekendief. Op 8 januari verbleven 125 Wulpen en (slechts) 65 Kleine Zwanen. Op 9 januari waren 198 Kleine Zwanen, 100 Kolganzen, 2 Casarca's, 9 Nonnetjes, 290 Wintertalingen, 15 Pijlstaarten en 1 Heilige Ibis aanwezig. Op 10 januari verbleven 215 Kleine Zwanen (11 juveniel) en 15 Nonnetjes; 70 Brandganzen trokken noordwaarts. Op 12 januari kwam 's avonds naast de Sperwers ook een Slechtvalk op de spreeuwenwolk af. Ook kwamen 162 Wulpen slapen. Op 14 januari is de Roerdomp gezien. Verder 450 Grauwe Ganzen en trek van Kolganzen en Wulpen. Op 16 januari verbleven 200 Slobeenden. De meeuwenslaapplaats was met 3000 Kokmeeuwen en 7000 Stormmeeuwen mager bezet. In Vlietland verbleven 1 Roerdomp, 91 Krakeenden, 10 Brilduikers, 1 Waterral  en 1 Tjiftjaf. Op 17 januari waren 82 Canadese Ganzen aanwezig. Op 19 januari verbleef 1 Bonte Kraai. Op 20 januari is de Roerdomp gezien. 's Avonds arriveerden 105 Kolganzen. Op 23 januari verbleven 's ochtends 244 Kleine Zwanen (12 juveniel, 1 halsring), 11 Pijlstaarten, 1 Heilige Ibis en 1 Rietgors. 's Avonds bleek dat naast soms wel 5 Sperwers ook de Roerdomp met succes op spreeuwenjacht gaat.  Op 25 januari verbleven 1 Roerdomp, 4 Heilige Ibissen, 116 Kolganzen, 410 Wintertalingen, 12 Nonnetjes en 1 man Grote Zaagbek. Op 29 januari verbleven 3 Geoorde Futen, 220 Grauwe Ganzen, een paar Grote Zaagbekken, 10 Brilduikers, en 1 Waterral.


Lijst van waarnemers

De volgende mensen hebben in 2000 met hun waarnemingen bijgedragen aan deze rubriek (waarvoor dank!):
Guido Aijkens
F.O.P. de Boer
L.M. & G.J. Buisman
Jurian Eichholtz
Jaap Engberts
Aad van der Ent
Ed van Estrik
Cobi Greve
Adri de Groot
Kasper Hendriks
Bas den Herder
Jolande Hibels
H.P. Hoek
Jan Hoogeveen
H.J.C. Hospes
Bram & Wim ter Keurs
Bertus de Lange
Bob de Lange
Danny Laponder
Bas de Master
Henk Merts
Winfried van Meerendonk
Nico Metaal
Martin Peeters
Rob Poels
Ronald Poels
Luuk Punt
Sjaak Schilperoort
Arthur Sevestre
Ab Steenvoorden
Rein Strijker
Wouter Teunissen
Wim van Urk
Maarten Verrips
Rien Vlak
Ies Voogd
Robin Walters
Rob Westerduijn
Mark Zevenbergen